Back to top

सार्वजनिक-निजी साझेदारीको असल अभ्यासको शुरुवात

उचित कार्यान्वयन गरिएमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा संलग्न सबै पक्षलाई लाभ हुनेछ, साथै क्षेत्रगत ज्ञान र अन्वेषण आदान प्रदान गर्नको लागि सहज हुनेछ। 

साझेदारीको लागि मार्गदर्शन

दक्षताले सरकारसंगको सहकार्यमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीका दृष्टिकोण सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन एवं साधनहरूको विकास गरिरहेको छ। हामीले योजना तथा आर्थिक सहयोग, तथा तालिम प्रदायक नेतृत्वमा रोजगारदाताको सहभागिता सम्बन्धी असल अभ्यास र सिकाईहरू संकलन गर्नको लागि  व्यावहारिक साझेदारी जन्य नमुना कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक अनुदान प्रदान गरिरहेका छौं। 

सञ्चालन मार्गनिर्देशन 

सीप विकास मार्फत रोजगारीका अवसर वृद्धि सम्बन्धी  सुझाव प्रस्तुत गर्नको लागि सार्वजनिक-निजी कार्य समुहले सीप विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीका दृष्टिकोणलाई मार्गनिर्देशन दस्तावेज तयार गर्दैछ । दक्षताले सीप विकास तालिमको क्षेत्रमा भैरहेको प्रगतिको वार्षिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै भविष्यमा यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि पहिचान गर्दछ।

Project funded by

  • European Union

Under the leadership of

in coordination with

Managed by