Back to top

सिकाई केन्द्र 

दक्षताको सिकाई केन्द्रले सीप विकास तालिममा सार्वजनिक-निजी साझेदारीसंग सम्बन्धित नीति तथा संकलित सिकाईहरूको बारेमा अन्वेषण गर्दछ ।  तल उल्लेखित छनोट विधि मार्फत आफुले चाहेको दस्तावेज रोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ । 

Pages

Project funded by

  • European Union

Under the leadership of

in coordination with

Managed by